ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปี2567 :: โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการทดสอบ

เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

**********************************************************************************

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

เด็กหญิงสุภัทรตรา  กันยามา

 

2

เด็กหญิงกัญญาพรย์  นะคำศรี

 

3

เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จำปางาม

 

4

เด็กหญิงพชรภัทร  ท่าม่วง

 

5

เด็กชายอนันตชัย  โซ่เซียงคำ

 

6

เด็กหญิงณัฐธยาน์  อนุภาพ

 

7

เด็กหญิงธนัชชา  อรรคฮาต

 

8

เด็กชายวันเพ็ญ  โยธาคง

 

9

เด็กชายศุกลวัฒน์  แสงเลิศ

 

10

เด็กหญิงสรมน  ศรีเกษม

 

11

เด็กหญิงกรณัฐา  จันทะสอน

 

12

เด็กหญิงแพรวา  เชาวนปรีชาพร

 

13

เด็กหญิงภควดี  เมืองโคตร

 

14

เด็กชายบุญญฤทธิ์  ดอกบัว

 

15

เด็กหญิงกฤตชญา  พลอยไป

 

16

เด็กชายภูมินภัทร  การินตา

 

17

เด็กชายโสภณธีร์  ศรีอุ่น

 

18

เด็กชายบุญกาน  เงินดี

 

19

เด็กชายณัฐพล  แสงทับ

 

20

เด็กหญิงธิติยา  ภูจอมขำ

 

 

หมายเหตุ : นักเรียนที่ผ่านการทดสอบ ให้ดำเนินการมอบตัวเข้าเรียนวันที่ 30 มีนาคม 2567

             ณ อาคารมรกต  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

 

 


ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการทดสอบ

เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

**********************************************************************************

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

21

เด็กหญิงปริตา   สุวันทา

 

22

เด็กชายพีระพัฒน์  เหล่าคำ

 

23

เด็กหญิงจิราวรรณ  นครพล

 

24

เด็กชายชินวัฒ  แก้วสำราญ

 

25

เด็กหญิงสุดารัตน์  กันยามา

 

26

เด็กชายสมเกียรติ  แก้วโภคา

 

27

เด็กหญิงณิชมน  ศรีหนองหว้า

 

28

เด็กหญิงกนกวรรณ  หมื่นกันยา

 

29

เด็กหญิงสุพัตรา  ชมพู


เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง