เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูบุญล้อม ชัยสงคราม :: โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ชื่อผลงาน                  การพัฒนาทักษะการคูณโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
ชื่อผู้ศึกษา                 นายบุญล้อม  ชัยสงคราม
ปีที่ศึกษา                   2561
บทคัดย่อ
                             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษา ได้แก่ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียน 36 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 16 แผน 2) ชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จำนวน 5 เล่ม 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 20 ข้อ  
ผลการดำเนินการสรุปได้ว่า
                             1) ชุดแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.26/88.61 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้                                 
                             2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดแบบฝึกทักษะการคูณ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย มีค่าเท่ากับ 0.7767 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.67 แสดงว่า นักเรียนจึงมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 77.67
                            3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนแตกต่างจากผลสัมฤทธิ์หลังเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
                            4) ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการคูณชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3.46ข้อมูลพื้นฐาน

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/พันธกิจ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง