อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/พันธกิจ :: โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/พันธกิจ


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

การ กิน อยู่ เป็น


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

เป็นโรงเรียนวิถีชุมชนท้องถิ่น


พันธกิจของสถานศึกษา

1. จัดการศึกษาตามแนววิถีชุมชนท้องถิ่นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. พัฒนาองค์กร ให้น่าอยู่และเอื้อต่อการเรียนรู้

3. สร้างความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/พันธกิจ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง