รับรางวัลการประกวดวาดภาพ :: โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เข้ารับรางวัล
การประกวดวาดภาพ
เนื่องในงาน ars longa vita brevis นิทรรศการคณะศิลปศึกษา ครบรอบ 30 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี
ประกอบด้วย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายธนากร หิรัญเขว้า
เด็กหญิงพิริยากร หินอำคา
รองชนะเลิศอันดับ2
เด็กหญิงนิสาชล ศรีจำปา
ม.ปลาย
รองชนะเลิศอันดับ1 -น.ส.วิลาวัลย์ เพียวิเศษ
รองชนะเลิศอันดับ2-น.ส.ชลธิชา กลั่นเมฆ
โดยมี
1 นางประภัสสร คิดบรรจง
2 นางปิยะนาถ กวางซี
3 นายมณฑณัช บุญปลูก
เป็นครูผู้ควบคุม
ชื่อไฟล์ : 1636788049_S__11862048.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/พันธกิจ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง