ประวัติความเป็นมา :: โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

  • ประวัติความเป็นมา
    ประวัติความเป็นมา
    เผยแพร่วันที่111 : 2 ต.ค. 2564 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 1677

          โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม พ.ศ. 2481 เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลพระลับ 2 (วัดสว่างดอนยาง) เป็นสาขาของโรงเรียนวัดโพธิ์ บ้านศิลา ตั้งอยู่บ้านดอนยาง หมู่ที่  17  ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

            เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.3 แผนสามัญศึกษา มีครู จำนวน 3 คน นายสุกิจ สีดาทัน เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาทางราชการ ได้ยุบโรงเรียนประชาบาลตำบลพระลับ 2 (วัดสว่างดอนยาง)และย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ บริเวณบ้านโนนชัย (สถานที่ตั้งปัจจุบัน)  และเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้น ป.1-ป.4 

            ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2496 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนบ้านโนนชัย(กฐินสามัคคีอุทิศ) ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม 2515 ได้โอนมาเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น มีนายพิชิต กองคำ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โท

            สำหรับที่ดินของโรงเรียนได้มาจากจังหวัดจัดซื้อในราคา 500 บาท มีพื้นที่จำนวน 32 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา  ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2480 พระมหาเส็ง ได้ยกที่ดินทางทิศตะวันตกของวัดให้โรงเรียนจำนวน 4 ไร่  เมื่อรวมกันเข้าโรงเรียนจึงมีเนื้อที่ทั้งสิ้น  36 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา ข้อมูลพื้นฐาน

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/พันธกิจ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง