ฝ่ายบริหาร :: โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

นางสาวทัศนี นุชนวลรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นางสาวทัศนี นุชนวลรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นางสาวทัศนี นุชนวลรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นายเกรียงไกร กานุสนธิ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นายอังคาร ชัยสุวรรณ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โทร:043237586 nonchai1@hotmail.com


นายเกรียงไกร กานุสนธิ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นายอังคาร ชัยสุวรรณ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โทร:043237586 nonchai1@hotmail.com


นายเกรียงไกร กานุสนธิ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นายอังคาร ชัยสุวรรณ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
โทร:043237586 nonchai1@hotmail.comข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง