เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูธัญน์จิรา อภิรมยานนท์ :: โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง สัมมาอาชีวศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ
ชื่อผู้รายงาน     นางธัญน์จิรา  อภิรมยานนท์ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
ปีที่ศึกษา           ปีการศึกษา 2561
 

บทคัดย่อ
 
          รายงานการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ เรื่อง สัมมาอาชีวศิลป์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง สัมมาอาชีวศิลป์ ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 36 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โครงงานบูรณาการ เรื่อง สัมมาอาชีวศิลป์ จำนวน 12 แผนการเรียนรู้ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน แบบบันทึกการสะท้อนผลหลังการจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า
         1. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ เรื่อง สัมมาอาชีวศิลป์ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพได้จริงนั้น เกิดจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างแรงบันดาลใจปลุกพลัง 2) การค้นพบตนเอง 3) กลุ่มเพิ่มพลังการเรียนรู้ 4) การวางแผนวางเป้าหมาย  5) การลงมือปฏิบัติ 6) การสรุป เสนอ สะท้อนบทเรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่บูรณาการ  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดทักษะชีวิตและอาชีพ
        2. ผลการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ เรื่อง สัมมาอาชีวศิลป์ ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ  มีผลการศึกษาดังนี้
                    2.1 ผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ เรื่อง สัมมาอาชีวศิลป์ ที่มีต่อทักษะชีวิต พบว่า 1) นักเรียนสามารถค้นพบความชอบ ความถนัดความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง คือ แสดงความสามารถ ความถนัดของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้และอธิบายคุณลักษณะทางกายภาพ นิสัยใจคอ ความชื่นชอบและการมีเจตคติที่ดีต่อเงื่อนไขของสังคม อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 79.51 (=3.18, S.D.=0.83) 2) นักเรียนสามารถประเมินการกระทำ การตัดสินใจและการแก้ปัญหาจากประสบการณ์ที่ดีของตนเองและผู้อื่น สรุปเป็นบทเรียนหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนเอง อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 78.54 ( = 3.14, S.D. = 0.77) 3) นักเรียนสามารถจัดการอารมณ์และความเครียด โดยระบุได้ว่าตัวเองกำลังมีอารมณ์ใดที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ  และฝึกการรับรู้อารมณ์ ประเมินระดับอารมณ์ของตนเองว่าอารมณ์ของตนมีความรุนแรงมาก – น้อยเพียงใด อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 78.32 ( = 3.13, S.D. = 0.70) 4) นักเรียนมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น  คือ มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น สื่อสารกับผู้อื่นทั้งด้านภาษาพูด ภาษากาย ด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็น ร้อยละ 84.75 ( = 3.39, S.D. = 0.66)
                  2.2 ผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ เรื่อง สัมมาอาชีวศิลป์ ที่มีต่อทักษะอาชีพ พบว่า 1) นักเรียนมีทักษะการทำงาน โดยสามารถวิเคราะห์ วางแผน ลงมือทำตามแผนที่วางไว้ และประเมินผลการทำงาน อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 80.88 ( = 3.24, S.D. = 0.68) 2) นักเรียนมีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา โดยมองเห็น เข้าใจและสร้างทางเลือกประกอบการแก้ปัญหาได้ อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 80.61 ( = 3.22, S.D. = 0.61) 3) นักเรียนมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น คือ สามารถวางแผนการทำงาน ให้ความร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่มและทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มด้วยตัวเองได้ อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 86.66 ( = 3.47, S.D. = 0.58) 4) นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ คือ สามารถค้นคว้า สำรวจ เก็บรวบรวม บันทึกข้อมูลที่พบเห็นเป็นประจำได้ อยู่ในระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 80.42 ( = 3.22, S.D. = 0.69) 5) นักเรียนมีทักษะการจัดการ โดยสามารถวางแผน แบ่งงานและจัดคนทำงานในหน้าที่ต่างๆ ตลอดจนเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือได้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ อยู่ในระดับที่ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.38 ( = 3.50, S.D. = 0.60) 6) นักเรียนมีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ คือ มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานและมีทัศนคติที่ดีต่อเส้นทางสู่อาชีพ อยู่ในระดับที่ดีมาก  คิดเป็นร้อยละ 87.74 ( = 3.51, S.D. = 0.60)


ข้อมูลพื้นฐาน

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/พันธกิจ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง